DSK Fokusgrupper

I DSK arbejder en række fokusgrupper med relevante områder indenfor kiropraktikken.
Læs mere om de forskellige fokusgrupper indenfor DSK ved at klikke på billedet

Evidensbaseret praksis

I Fokusgruppen diskuterer vi evidensbaseret praksis i kiropraktorregi, – hvad vi som kiropraktorer kan bruge evidens til, og hvilke begrænsninger og forhindringer  der er og det kan skabe.

Læs mere >>

Pædiatri

Fokusgruppen for Pædiatri er et netværk og en platform for kiropraktorer med interesse inden for diagnostik, forebyggelse og behandling af børn for at øge deres viden og ultimativt forbedre behandlingsmulighederne for patienterne.

Læs mere >>

Idræt

Vores vision er at kiropraktorer bliver en integreret del af håndtering af atleter/idrætsudøveres på alle niveauer og at det idrætskiropraktiske virke har/får en tydelig positiv effekt på deres velfærd og præstation.

Læs mere >>

Geriatri

Fokusgruppen er under etablering.

Læs mere >>

Social kiropraktik

Vi skal udnytte, at vi kan bruge mere end bare vores hænder til at bringe en patient i den rigtige retning! Det er en investering i vores fælles fremtid.

Læs mere >>

FOKUSGRUPPER

Fokusgruppen for

Evidensbaseret praksis

Erik Poulsen
Kiropraktor, ph.d.

Dorthe Ziegler
Kiropraktor, ph.d.

Mikkel Konner
Specialkiropraktor, faglig konsulent ved KVIK

Signe Fuglkjær
Kiropraktor, ph.d

Beskrivelse af gruppen

Som kliniker kan det være en udfordring at følge med i den omfattende og voksende mængde af videnskabelig litteratur der produceres og have en fortrolighed med evalueringen af forskningsresultaterne.

Fokusgruppen er åben for alle, der har lyst til at diskutere evidensbaseret praksis i kiropraktorregi, herunder hvad vi som kiropraktorer kan bruge evidens til, men også hvilke begrænsninger der er, samt hvilke forhindringer det kan skabe. Det er også målet med gruppen, at kunne udarbejde simple værktøjer som klinikere kan bruge i hverdagen. Dette kunne f.eks. være et lamineret ark med de mest anvendelige skuldertests eller lignende.

Vi ønsker at skabe et forum, hvor man som kliniker og forsker kan udvikle sin viden og kritiske sans om evidens, artikler og hvad der ellers er oppe i tiden. Vi ønsker debat, meninger og holdninger om diverse emner, og vi vil arbejde for at udbrede ny viden til klinikeren, der hviler på en sammensmeltning af kliniske færdigheder, forskning og klinisk ekspertise.

Har du lyst til at være med, så skriv til styregruppen på kontakt@dskkb.dk

Vision

Fokusgruppens primære formål er at understøtte medlemmerne med at tilegne og/eller forbedre deres evner i løbende opdatering af viden vedr. udredning, behandling og forebyggelse af problemer i muskler og led. Derudover arbejder fokusgruppen for at facilitere og understøtte fortsat implementering af ny viden i det daglige kliniske virke. Disse færdigheder / kompetencer omtales i det følgende med betegnelsen: evidens-baseret praksis (EBP).

Handlingsplan

Download pdf

Kontakt Fokusgruppen for Evidensbaseret praksis

Fokusgruppen for

Pædiatri

Kari Skovmand
Kiropraktor

Anna Stolpe
Kiropraktor

Annette Jørgensen
Kiropraktor

Bettina Miltersen
Kiropraktor

Tina Hein Lauridsen
Kiropraktor

Susanne Lynge Rosing
Kiropraktor

Trine Palludan
Kiropraktor

Formål

Fokusgruppen for Pædiatri skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden for diagnostik, forebyggelse og behandling af børn for at øge deres viden og ultimativt forbedre behandlingsmulighederne for patienterne.

Fokusgruppen skal stimulere den faglige udvikling på området og være organisator og initiativtager til konkret faglig aktivitet.

Fokusgruppen skal også være platform for eventuelle bestræbelser på at indgå i et senere tværfagligt samarbejde med andre relevante sundhedsfaglige organisationer, f.eks. Sundhedsplejersker, jordemødre, sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, DKF, NIKKB, Dansk Pædiatrisk Selskab, samt udbrede kendskabet til kiropraktik for børn og unge i befolkningen. Det skal dog understreges, at fokusgruppen ikke har til formål at udgøre en platform for fagpolitisk aktivitet. Initiativer for fag- og foreningspolitisk aktivitet må udgå fra DKF.

Handlingsplan

Download pdf

KONTAKT FOKUSGRUPPEN FOR PÆDIATRI

Fokusgruppen for

Idræt

Martin Juulager
Kiropraktor

Julie Laiback
Kiropraktor

Anne Marie Madsen
Kiropraktor

Henrik Gammelgaard
Kiropraktor

Tine Aagaard Olsen
Kiropraktor

Formål

At samle kiropraktisk viden, kompetence og faglig aktivitet med hensyn til håndtering af idrætsrelaterede lidelser og problemstillinger hos idrætsudøvere.

At forstå og håndtere idrætsudøverens specifikke problemstillinger såvel i motionssammenhæng som i elite og idrætsprofessionelle sammenhænge.

At samle viden, kompetence og faglig udvikling indenfor håndtering af generelle belastningslidelser i bevægeapparatet.

At udvikle viden og kompetence indenfor håndtering og behandling af bevægeapparats lidelser hos såvel idrætsudøvere som motionister og patienter i almindelighed med udgangspunkt i primær praksis.

At samle erfaringer indenfor det tværfaglige samarbejde med behandling og rehabilitering af skader i idrætsmæssig sammenhæng.

At udvikle en konsensus omkring begrebet idrætskiropraktik og derigennem etablere en holdbar definition af idrætskiropraktik og idrætskiropraktorens rolle.

At forholde sig til det evidensmæssige grundlag for udøvelse af idrætskiropraktisk virksomhed. At undersøge behovet/mulighederne for at søge i retning af en kompetencegivende eller meritgivende efteruddannelse eller kursusaktivitet.

Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden for idrætskiropraktik for at øge deres viden og ultimativt forbedre behandlingsmulighederne for patienterne.

Fokusgruppen skal stimulere den faglige udvikling på området og være organisator og initiativtager til konkret faglig aktivitet.

Fokusgruppen skal også være platform for eventuelle bestræbelser på at indgå i et senere tværfagligt samarbejde med andre relevante sundhedsfaglige organisationer, f.eks Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. Optagelse som undergruppe i anden hovedorganisation er et ønske blandt nogle kiropraktorer. Det skal dog understreges, at fokusgruppen ikke har til formål at udgøre en platform for fagpolitisk aktivitet. Udgangspunktet for fag- og foreningspolitisk aktivitet må udgå fra DKF.

Vision

Vores vision er at kiropraktorer bliver en integreret del af håndtering af atleter/idrætsudøveres på alle niveauer og at det idrætskiropraktiske virke har/får en tydelig positiv effekt på deres velfærd og præstation.

Handlingsplan

Download pdf

Vejledning i klubaftaler

Download pdf

KONTAKT fokusgruppen for Idræt

Fokusgruppen for

Geriatri

Fokusgruppen er under etablering

KONTAKT FOKUSGRUPPEN FOR GERIATRI

Fokusgruppen for

Social kiropraktik

Formål

Fokusgruppen for social kiropraktik har det formål at skabe øget bevidsthed blandt kiropraktorer om vigtigheden af håndtering af sociale problemstillinger hos patienter med bevægeapparatslidelser samt rette fokus mod hvordan disse problemstillinger virker som mulige barrierer for (egen-)håndtering og behandling af bevægeapparatslidelser i kiropraktorpraksis.

Formålet er desuden at sætte kiropraktorer i stand til at håndtere problemstillinger vedrørende den socialmedicinske patient og indgå i dialog med patient samt med relevante samarbejdspartnere, fx praktiserende læge, kommunen eller en arbejdsplads.

Ved at samle, udvikle og dele socialkiropraktisk viden og faglig aktivitet, er det vores ønske at påvirke området som turnus, efteruddannelse og forskning i det kiropraktiske felt henimod et øget fokus på socialkiropraktik

Vision

“Vi skal udnytte, at vi kan bruge mere end bare vores hænder til at bringe en patient i den rigtige retning! Det er en investering i vores fælles fremtid”

Handlingsplan

Download pdf

KONTAKT fokusgruppen for Socialkiropraktik