Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Selskab for Kiropraktik samt stiftende generalforsamling af Kirosport Danmark

Generalforsamlingerne afholdes i KVC mødelokalet på SDU, onsdag d. 15. maj 2024 kl. 19. Startende med Sandwich fra kl. 18.30
Efterfølgende afholdes GF i Kirosport Danmark kl. ca. 20.30

GF DSK Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
  1.a. Anmodning om ændring i rækkefølgen for punkter på dagsordenen, så punkt 6 kommer før punkt 5.

 2. Formandens beretning.

 3. Beretning fra udvalg og delegerede.

 4. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  Fremlæggelse af budgetforslag.
  Fastsættelse af kontingent – foreslår uændret kontingent

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.

  Ikke på valg:
  – Formand Cecilie Testern Wissing
  – Bestyrelsesmedlem Signe Fuglkjær
  – Bestyrelsesmedlem Rasmus Studsgaard Bech

  Bestyrelsesmedlemmer på valg:
  – Kasserer Tine Aagaard Olsen – ønsker genvalg
  – Næstformand Anna Stolpe – ønsker genvalg
  – Bestyrelsesmedlem Matilde Bil Pedersen – ønsker genvalg
  – Suppleant Aske Holm-Jensen – ønsker genvalg

  Hvis vedtægtsændring om et ekstra medlem til bestyrelsen vedtages, foreslår bestyrelsen
  – Valg til bestyrelsen: Jakob Dersch

  Valg af revisor:
  Bestyrelsen foreslår: Martin Juulager

 6. Indkomne forslag til vedtægtsændringer.
  Se bilag 1 senere i dette dokument for forslag fra bestyrelsen.

 7. Eventuelt.

Regnskab og budgetforslag kan downloades nedenfor.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden GF, på kontakt@dskkb.dk

GF Kirosport Danmark Dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning

 3. Godkende regnskab (ligger sammen med DKS regnskab)

 4. Fastsætte kontingent (foreslår uændret kontingent) og fremlægge budget for det kommende år

 5. Indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelsen (minimum 3 medlemmer)

  I år foreslås der 5 medlemmer:
  – Corrie Myburgh, Formand (ikke på valg)
  – Louise Aagaard Hansen (ikke på valg)
  – Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen (nyopstiller)
  – Mikkel Schmidt-Nielsen (nyopstiller)
  – Tine Aagaard Olsen (udpeget repræsentant for DSK, ikke på valg)

 7. Evt.

Der vil være sandwich kl. 18.30, hvorfor vi skal have din tilmelding på mail til kontakt@dskkb.dk, hvis du ønsker sandwich og evt. specielle hensyn hertil, senest 08.05.2024.

Det er muligt at deltage i generalforsamlingerne online, man har ikke stemmeret (fuldmagt kan gives til en deltager der er fysisk til stede), men man kan overvære generalforsamlingerne og har taleret. Man skal I så fald melde sin ankomst på ovenstående mail, og vil få fremsendt link.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Dansk Selskab for Kiropraktik

Bilag 1 – Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

§ 6.

Stk. l. Bestyrelsen består af formand, kasserer og op til 5 medlemmer. Desuden vælges en bestyrelsessuppleant.

Stk. 2. Der vælges formand samt bestyrelse på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges ved absolut flertal og bestyrelsesmedlemmerne vælges ved simpel stemmeflerhed. Valget gælder i 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt hvert 2. år således at to medlemmer er på valgt et år, og de 3 øvrige medlemmer er på valg det følgende år. Afstemningen skal være skriftlig, hvis der er flere kandidater.